Privacy verklaring

AVG wet / Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.


PRIVACYVERKLARING Fenix hypnotherapie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fenix Hypnotherapie verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Fenix Hypnotherapie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Fenix Hypnotherapie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Fenix Hypnotherapie, Vogelmelk 8, 2631TG Nootdorp. De praktijk is bereikbaar via info@fenixhypnotherapie.nl of 06 29622740


Welke gegevens verwerkt Fenix Hypnotherapie en voor welk doel;

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam, geboortedatum
  • Adresgegevens eventueel postadres
  • Telefoonnummer, e-mailadres
  • Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier

Fenix Hypnotherapie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:

  •  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  •  je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Fenix Hypnotherapie;
  • E-mail berichtgeving: Fenix Hypnotherapie gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Fenix Hypnotherapie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  • Gezondheidsgegevens worden gebruikt om een behandelplan op te stellen.


Bewaartermijnen:

Fenix Hypnotherapie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Fenix Hypnotherapie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Fenix Hypnotherapie geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.


Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de eigenaresse van Fenix Hypnotherapie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fenix Hypnotherapie zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Fenix Hypnotherapie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Natural Skin je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Fenix Hypnotherapie via info@fenixhypnotherapie.nl.


Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

arrow_drop_up arrow_drop_down